Winners of 18th FreeCartoonsWeb International Cartoonet Festival – 2019

Winners of 18th FreeCartoonsWeb International Cartoonet Festival – 2019

1) Cartoon:
(A) Artificial Intelligence   (B) 5G Era
(C) Humor of Book   (D) Free Theme

2)Caricature:

(A) Famous President  (B) SportsStar
(C) Entertainment Star  (D) Business Star
RULES

 Juries:

Xiao Chengsen
Wu Jianjun
Zhang Wei
Huang Qigong
Yu Tiancheng
Kuang Biao
Jin Hui
Jiang Lidong

winners

Cartoon Section

Caricature Section

Courtesy: MadamLeila Alaiy

Greetings From India Toons