తానా – మంచి పుస్తకం నిర్వహణలొ, పదెళ్ళ లొపు పిల్లలు కొసం తెలుగులొ బొమ్మల కధల పుస్తకాలు-2021

తానా – మంచి పుస్తకం నిర్వహణలొ, పదెళ్ళ లొపు పిల్లలు కొసం తెలుగులొ బొమ్మల కధల పుస్తకాలు-2021

ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం – తానా(TANA) 23వ మహాసభలు 2021 జూలై 2,3,4 తేదీలలో ఫిలడెల్ఫియా నగరంలో జరగబోతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా తానా వివిధ సాహిత్య కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. అందులో భాగంగా బాలసాహిత్యాన్ని ప్రోత్సహించడం కోసం మంచి పుస్తకం (హైదరాబాద్) సంస్థతో కలిసి “పదేళ్ల లోపు పిల్లలకు తెలుగులో పుస్తక పఠనం పై ఆసక్తిని పెంపొందించేందుకు తానా(TANA)…

The third humanitarian initiative- Norway 2020. “STOP ONLINE BULLYING… The Universal Message of Solidarity”

The third humanitarian initiative- Norway 2020. “STOP ONLINE BULLYING… The Universal Message of Solidarity”

The third humanitarian initiative- Norway 2020. “STOP ONLINE BULLYING… The Universal Message of Solidarity” Bullying happens to everyone, stoppable by everyone. What is Bullying? Bullying is the use of force, threat, or coercion to abuse, intimidate, or aggressively dominate others. The behavior…